2 khóa tủ đồ
1.500.000  1.900.000 
1.700.000  2.100.000