5 giàn phơi thông minh
9.600.000 
16.000.000 
20.800.000 
30.100.000