Duy nhất 1 CAT3 7x0.33mm 2 lõi chống nhiễu (2x1x0.5mm) 100% đồng 500 mét