Duy nhất 1 7x0.33mm 2 lõi không chống nhiễu (2x1x0.5mm) 100% đồng 500 mét