Khóa điện tử Epic 100D

2,500,000 

  • Chức năng mã số 1 lần dành cho khách (One – Time code)
  • Mã số quản lý độ dài 4-12 chữ số
  • Chức năng mã số ảo và mã ngẫu nhiên chống lộ mã
  • Mở rộng module điều khiển từ xa
Khóa điện tử Epic 100D

2,500,000