3 báo động đột nhập
2.100.000  2.500.000 
2.600.000  3.000.000